meny

TERAPI

Sykehjemmets terapeutiske tilbud består av følgende:

Fysioterapi:

Fire fysioterapeuter jobber kurativt og forebyggende overfor våre pasienter individuelt og i grupper. I tillegg har avdelingen oppgaver i forhold til dagavdelingen ved sykehjemmet og hjemmeboende pasienter i distriktet. Avdelingen driver blant annet med opptrening og rehabilitering, palliativ behandling, smertebehandling, aktiv og passiv behandling som massasje, lymfødembehandling, varme/kuldebehandling, passive og aktive øvelser, mm. Fysioterapeutene utreder, søker og tilpasser definerte hjelpemidler for sykehjemmets pasienter og hjemmeboende.

Ergoterapi:

Ergoterapeuten driver med utredning av pasienter, tilrettelegger for aktivitet, trening og kompenseringstiltak for tapt eller redusert evne til aktivitetsutførelse.  Hun undersøker og vurderer funksjon ved sammensatte lidelser; demens, hjerneslag, traumer, nevrologiske utfall og psykiske lidelser. Av andre oppgaver er forebygging av ligge- og trykksår, deltakelse i palliativ omsorg for verdig avslutning av livet, tilrettelegging for deltakelse og mestring i komplekse omgivelser etc. Av andre oppgaver er vurdering av behov for dagtibud og andre organiserte tilbud og kartlegging av behov og opplæring i  bruk av tekniske hjelpemidler.

Fotterapi: 

Fotterapeuten gir generell fotbehandling til pasienter på alle poster, inkludert dagavdelingen. Fotlidelser blir forebygget, oppståtte problemer blir behandlet og det gis massasje der det er aktuelt. Fotterapeuten gir også råd og veiledning til pasienter og pleie angående godt og riktig stell av føttene.

Fotterapeuten er til stede tirsdag, onsdag, torsdag i oddetallsuker og tirsdag og onsdag i partallsuker.

Musikkterapi: 

Bergen Røde Kors Sykehjem AS har en musikkterapeut i 100% stilling. Hun er del av det tverrfaglige teamet. Musikkterapeuten jobber med å fremme helse, og fokus er å støtte sosiale og psykologiske prosesser med musikk som verktøy. Tilbudet består av behovsprøvd individuell behandling og oppfølging av enkeltpasienter, samt musikkgrupper på alle avdelingene i løpet av arbeidsuken. Musikkterapeuten fungerer som en veileder for personalet og kartlegger og dokumenterer pasientenes musikkpreferanser og kulturelle ressurser. Informasjonen kan benyttes videre av pleierne i hverdagen. I tillegg til det kliniske arbeidet har musikkterapeuten samarbeidsprosjekter med fysioterapeutene, ergoterapeuten, presten, frivillighetstjenesten, og Hellen skole. Musikkterapi handler om helse som deltagelse og hvordan musikken kan brukes som en helseressurs på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Aktivitetssenter:

Vi har en eget aktivitetssenter med 15 plasser. Dette er et tilbud til eldre beboere i vårt nærmiljø som bor hjemme, men som har har behov for en viss grad av aktivitet på dagtid. Søknader om plass til Aktivitetssenteret skal gå gjennom Bergen Kommunes forvaltningsenhet – se inntaksregler. Vi henter og bringer alle som får plass hos oss.