meny

VISJON

Vår visjon er: «Bergen Røde Kors Sykehjem – et godt sted å være»

Verdier:

Bergen Røde Kors Sykehjem bygger verdiene på Røde Kors sine grunnprinsipper, men tilpasset vår virksomhet. Verdiene våre er:

 • Respekt: Vi verdsetter og anerkjenner hverandre.
 • Trygghet: Ved BRKS skal en vite at en er i trygge hender.
 • Glede: Vi møter andre mennesker med et positivt sinnelag.
 • Ærlighet: Vi skal være ærlige i vår framferd.
 • Kompetanse: Vi skal tilby systematisk og kontinuerlig utvikling av våre ansatte for å kunne utføre de til enhver tid påkrevde arbeidsoppgaver.

Våre prinisipper:

Sykehjemmets arbeidsprinsipper bygger på hospice-filosofien som handler om en aktiv, helhetlig behandling, pleie og omsorg for pasienter med sykdommer som ikke lenger kan helbredes. Hovedoppgaven er å lindre smerte og andre symptomer, og å gi støtte til fysiske, psykologiske, sosiale og eksistensielle problemer for å oppnå den beste livskvaliteten for pasienter og pårørende.

Vi har en tverrfalig filosofi, som vi beskriver på følgende måte:

 • Hvorfor: Hvis vi skal se og møte hele mennesket og dets behov, er tverrfaglige perspektiver, metoder og organisasjonsformer det vi har å hjelpe oss med.
 • Perspektiver: Tverrfaglighet er en tenke- og tilnærmingsmåte, og ikke bare en organisasjonsform. Tverrfagligheten betrakter i utgangspunktet fagene som likeverdige, om enn ikke alltid og i alle situasjoner som like viktige.
 • Metode: Den enkelte fagperson tar ansvar for sin deloppgave og i tillegg erkjenner at samhandling er en nødvendighet for at resultatet i forhold til pasienten blir det beste.
 • Organisasjonsform: Vi bruker våre etablerte tverrfaglige møtefora til å enes om målet til pasienten og hvilke faggrupper og metoder som blir involvert. Kursen justeres ved samhandling mellom de enkelte aktørene – inkludert pasienten selv.

Røde Kors sine 7 prinsipper:

Som en del av Røde Kors-systemet bygger vi vår tenkning på de 7 grunnprinsippene som Røde Kors er tuftet på. Sveitseren Henri Dunant grunnla Røde Kors-bevegelsen. Dunants tanker om at sårede og skadde i krig bør få hjelp, uavhengig av hvilken side man tilhører, dannet grunnlaget for en organisasjon og en ideologi som i dag er utbredt over hele verden.

 1. Humanitet:
  Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse. Organisasjonens formål er å beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider for å fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk.
 2. Upartiskhet:
  Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, etnisitet, trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Røde Kors streber utelukkende etter å lindre nød og komme hurtig til hjelp der nøden er størst.
 3. Nøytralitet:
  For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter.
 4. Uavhengig:
  Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale Røde Kors skal bistå myndighetene under krig og i nødssituasjoner og er underlagt landets lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin selvstendighet for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Kors-prinsippene.
 5. Frivillighet:
  Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig medlemskap og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om økonomiske fordeler.
 6. Enhet:
  I hvert land kan det bare være én Røde Kors-organisasjon. Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet over hele landet.
 7. Universalitet:
  Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene har samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre.