meny

MUSIKKPROSJEKTET

 

overskrift-musikkprosjekt

 

Ved Bergen Røde Kors Sykehjem bruker vi musikk systematisk som en del av miljøbehandlingen. Ved nøye kartlegging av den enkelte pasient setter vi inn tiltak både individuelt, og til felles aktiviteter som for eksempel dans og bevegelse. Musikk kan bedre gangfunksjoner, vedlikeholde restressurser, gi glede, mestringsfølelse og ha god virkning mot uro, angst og agitasjon.

I de senere årene har ulike miljøtiltak og nye måter å møte pasienter på vist seg å ha god effekt på behandling, trivsel, medikamentbruk og personellressurser. Nyere studier viser at når ansatte får    mulighet til å bruke sang og musikk terapeutisk, fungerer det mot uro og depresjon ved demens eller mot utagering ved stell og daglige aktiviteter (Myskja 2012 og Sandell 2013). Bruk av sang, musikk og andre kulturtiltak i omsorgsarbeidet er forankret i Stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgensdagens omsorg, kap 5.2.1. Trykk her for å lese stortingsmeldingen på regjeringens nettside.

Musikkbasert miljøbehandling (MMB) er et nytt opplæringsprogram for å forbedre omsorgen for demensrammede og andre sårbare grupper basert på musikk, sang og bevegelse brukt innenfor kliniske rammer. Programmet inngår i regjeringens nye handlingsplan for rekruttering, kompetanseheving og fagutvikling i helse- og omsorgstjenestene: Kompetanseløft 2020.

NORD universitet og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg gjennomfører programmet på oppdrag fra Helsedirektoratet i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og Bergen Røde Kors sykehjem.

Det arrangeres kurs for helsepersonell og andre interesserte og det er ikke nødvendig med forhåndskunnskap innen sang og musikk for å ta kursene. Følg linken under:

https://musikkbasertmiljobehandling.no/course/bergen-samlingsbasert-kurs-i-musikkbasert-miljobehandling/?fbclid=IwAR1gG8PmiHVqbE0bz6UhuvmAFN3LypUL-ZQrIbOMZV6ypXM9HXQme_pTd-Y

 

Ta gjerne kontakt med oss her på sykehjemmet for mer informasjon:

Tlf: 924 49 085 Marie C. Fammestad, ansvarlig for implementering av MMB ved BRKS.